Polityka prywatności

Polityka prywatności w PROFIL BHP Angelina Rajda-Tasior

Krakowska 152
34-120 Andrychów
NIP 5512367278

Informacje ogólne
Przedmiotowy dokument określa prawa i zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych PROFIL BHP Angelina Rajda-Tasior

Krakowska 152
34-120 Andrychów
NIP 5512367278

Podstawowe prawa i obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych zawiera rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) oraz ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000 z późn. zm.). W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Polityce prywatności zastosowanie ma więc RODO oraz ww. Ustawa o ochronie danych osobowych.

Administratorem Twoich danych osobowych jest PROFIL BHP Angelina Rajda-Tasior

Krakowska 152
34-120 Andrychów
NIP 5512367278

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych.
W przypadku wątpliwości lub zapytań w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z właścicielem firmy:
– adres e-mail: rajdabhp@gmail.com
– adres pocztowy: Krakowska 152, 34-120 Andrychów

Skąd mamy Twoje dane.
Dane osobowe otrzymaliśmy od Ciebie podczas podpisywania umowy o szkolenie lub propozycji współpracy oraz podczas rozpatrywania Twojego wniosku lub przygotowywania oferty indywidualnej na Twój wniosek, poprzez wyrażone zgody, a także na podstawie obowiązujących przepisów prawa powszechnego.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe.
Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z PROFIL BHP Angelina Rajda-Tasior

Krakowska 152
34-120 Andrychów
NIP 5512367278

wyłącznie w celu dla których sami je wykorzystujemy, a ponadto podmiotom wspierającym nas w realizacji zapisów umowy, czyli takimi które zapewniają wsparcie prawne, techniczne i audytowe; realizujące na nasze zlecenie prace techniczne i modernizacyjne; a także możemy przekazywać Twoje dane osobowe organom państwowym, w ramach obowiązującego prawa, w celach podatkowych, oraz podmiotom i organom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo i porządek publiczny.

Cel i podstawa prawna oraz okres przetwarzania Twoich danych osobowych przez PROFIL BHP Angelina Rajda-Tasior

Krakowska 152
34-120 Andrychów
NIP 5512367278
 

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do zapewnienia właściwej realizacji warunków umowy.
Celami szczegółowymi przetwarzania Twoich danych osobowych są:
1. Prowadzenie procesu obsługi klientów przez PROFIL BHP Angelina Rajda-Tasior

Krakowska 152
34-120 Andrychów
NIP 5512367278

2. Zapewnienie obsługi Twojego wniosku o przygotowanie oferty;
3. Obsługi zgłoszeń i zapytań, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy, połączenie tekstowe i głosowe oraz pozostałe wybrane przez Ciebie kanały komunikacji);
4. Przekazywania Ci materiałów marketingowych, informacyjnych, składania ofert handlowych oraz działań promocyjnych prowadzonych obecnie bądź w przyszłości (marketing bezpośredni) – w przypadku udzielonej przez Ciebie zgody.
Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie korzystając z kontaktu telefonicznego z właścicielem firmy, lub w innej wybranej przez Ciebie formie (pismo, mail, etc.).

Okres przez jaki będziemy przechowywać Twoje dane.
Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy, a po zakończeniu umowy przez czas niezbędny do:

1. dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy maksymalnie przez okres 3 lat,
2. wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych maksymalnie przez okres 5 lat,
Przechowujemy Twoje dane osobowe dopóki nie cofniesz zgody, w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?
Wymagamy podania przez Ciebie danych osobowych, ponieważ jest to niezbędne w celu realizacji procesu obsługi Twojego wniosku o udzielenie porady, przygotowania oferty współpracy.
Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zrealizować Twojego wniosku.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.

Informujemy, że w dowolnym momencie masz prawo:

1. żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych;
2. ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
Jeśli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody masz prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach zawartej umowy (dane są niezbędne w celu realizacji umowy).
Możesz dodatkowo skorzystać z prawa do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od PROFIL BHP Angelina Rajda-Tasior

Krakowska 152
34-120 Andrychów
NIP 5512367278

jako administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?
Informujemy, że PROFIL BHP Angelina Rajda-Tasior

Krakowska 152
34-120 Andrychów
NIP 5512367278

nie wykorzystuje systemów automatycznych w celu profilowania swoich klientów bądź potencjalnych klientów. Twoje dane nie podlegają również automatycznemu podejmowaniu decyzji. Działania naszych systemów nie będą wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w sposób podobny istotnie wpływać na Twoją sytuację.